Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez firmę Meritum Expert zarejestrowaną pod adresem Przebieczany 629, 32-020 Przebieczany, NIP 6782929640, REGON 525545799.

PRZEPISY OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Żabczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Meritum Expert wpisaną do CEiDG Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 6782929640, REGON 525545799, adres wykonywania działalności Przebieczany 629, 32-020 Przebieczany, adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu kontaktowego +48 788 014 626. (dalej jako Administrator).

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

PODSTAWA PRAWNA, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH, ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Administrator ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji celu.

Dane są zbierane i przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody
 1. PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 2. CEL: Dane osobowe gromadzone są w celu umożliwienia kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania i wiadomości przesłane za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonu, promocji i marketingu usług własnych,
 3. ZAKRES: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (oraz inne informacje jakie potencjalny klient chce zawrzeć w wiadomości kierowanej do Administratora).
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przechowywane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy
 1. PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 2. CEL: Wypełnienie obowiązków w związku z zawarciem i  realizacją umowy szkoleniowej , lub w przypadku bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia. W przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do zapisu na szkolenie nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług (w tym usług elektronicznych).
 3. ZAKRES: Nazwa firmy, numer NIP, adres siedziby/ prowadzenia działalności, numer telefonu, adres email, imię i nazwisko osób zgłoszonych na szkolenie i adresy e-mail tych osób
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane są przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania umowy świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną. A także po jej wykonaniu do momentu, gdy upłynie okres przedawnienia roszczeń i innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 1. PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 2. CEL: Wypełnienie obowiązków rachunkowo – podatkowych.
 3. ZAKRES: Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres zamieszkania, lub prowadzenia działalności, lub siedziby.
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego tj. Ordynację Podatkową i Ustawę o rachunkowości, a więc zasadniczo przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
 1. PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 2. CEL: Ustalenie dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. A także do celów archiwalnych i statystycznych, lub w celach kontaktowych za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, maila, lub połączenia telefonicznego.
 3. ZAKRES: Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer NIP, adres zamieszkania, lub prowadzenia działalności, lub siedziby, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail (oraz inne informacje jakie potencjalny klient chce zawrzeć w wiadomości kierowanej do Administratora).
 4. OKRES PRZECHOWYWANIA: Dane osobowe niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia. Zasadniczo przez okres 3 lat co wynika z długości okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, mogą one być ujawniane niektórym dostawcom odpowiedzialnym za: obsługę księgową, obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, działalność pocztową lub kurierską. Wszystkie te podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PROFILOWANIE DANYCH

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO (art. 7 ust. 3 RODO, art. 15-21 RODO art. 77 RODO) osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu jej danych. Przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, oraz o podmiotach którym są ujawniane wraz z planowanym terminie ich usunięcia.
 2. Prawo do uzyskania kopii danych. Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby której dane dotyczą i która zgłasza takie żądanie.
 3. Prawo do sprostowania danych. Administrator zobowiązany jest usuwać błędy lub niezgodności w przetwarzanych danych.
 4. Prawo do usunięcia danych. Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Administrator w związku z sprzeciwem osoby, której dane dotyczą przestaje przetwarzać dane osobowe tej osoby. Sprzeciw taki może być złożony w każdym czasie, bez konieczności jego uzasadnienia.
 7. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych. Administrator na uzasadniony sprzeciw osoby, której dane dotyczą przestaje przetwarzać dane osobowe do innych celów np. dla celów analitycznych lub statystycznych.
 8. Prawo wycofania zgody w każdym momencie. Administrator w przypadku cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą przestaje przetwarzać dane osobowe. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
 9. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Administrator na żądanie osoby, której dane dotyczą wyda je w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Osoba, której dane dotyczą ma tez prawo żądać aby Administrator przekazał je bez przeszkód innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu
 10. Prawo do skargi do organu nadzorczego. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane uzna, że przetwarzanie narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 KONTAKT

W celu zgłaszania żądań związanych z realizacją praw osoby, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem wysyłając maila w tej sprawie na adres info@meritumexpert. W przypadku gdy Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Administrator po otrzymaniu żądania niezwłocznie podejmie działania w celu jego rozpatrzenia, oraz realizacji. Wniosek będzie rozpatrzony w najkrótszym możliwym terminie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. Odpowiedź będzie udzielona drogą mailową.

Niniejsza Polityka Prywatności może być okresowo aktualizowana, dlatego zalecamy regularne zapoznanie się z jej treścią.

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2023r.